Lokalråd

Vedtægter

Formål

 • Det er lokalrådets formål at virke for fremme af Spentrupområdets særlige interesser og behov, samt være lokalområdets bindeled til Randers Kommune og andre offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne.
 • Lokalrådet har til formål selvstændigt at tage emner af almen karakter op til diskussion, ligesom enhver borger i området kan bringe emner til lokalrådet.
 • Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, løbende at holde lokalområdets borgere orienteret om lokalrådets arbejde og sikrer en koordineret kommunikation på tværs af foreninger og grupper i området.
 • Lokalrådet er upolitisk.


Hvem kan sidde i bestyrelsen?

 • Borgere der er fastboende i Spentrupområdet som dækker Spentrup Sogn, (Spentrup, Jennum, Vejlager og Hastrup) kan lade sig opstille på generalforsamlingen, hvor de kan vælges. Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i lokalrådet.
 • Medlemmer: 7 medlemmer, samt 2 suppleanter og 2 revisorer.
 • Møder: 4 gange årligt eller efter behov.
 • Arbejdsgrupper: Lokalrådet kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper omkring specielle emner. Til disse grupper kan der tilknyttes fagpersoner, ikke-valgte borgere m.fl.
 • Åbenhed: Lokalrådets møder er åbne for offentligheden, og annonceres gennem foreningernes kommunikationskanaler mv.

Lokalrådets økonomi

 • Lokalrådet skal ikke oparbejde egenkapital. Dog skal der være basal økonomi til dækning af foreningens til enhver tid værende og almindelige udgifter til møder, profilering af lokalområdet og lignende.
 • Områdets erhvervsvirksomheder og foreninger betaler årligt kontingent kr.  500 pr. virksomhed/ forening som medlem af lokalrådet. Mindre foreninger kan ved indstilling og accept fra foreningens bestyrelse fritages for kontingent. Lokalområdets borgere betaler ikke kontingent.

Hæftelse

 • Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den Lokalrådet til enhver tid tilhørende formue.
  Der påhviler ikke Lokalrådets bestyrelsesmedlemmer eller borgerne i øvrigt nogen personlig og/eller solidarisk hæftelse for Lokalrådets forpligtelser